Adres: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa tel.: 022 593 5120


Wiesław Jan Nagórko, matematyk i mechanik, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny.
Urodził się 17 czerwca 1944 roku w Łodygowicach na Żywiecczyźnie, w województwie Śląskim.

Uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Żywcu, które ukończył w 1963 roku.
W latach 1963 - 1968 studiował matematykę - specjalność mechanika - na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jako olimpijczyk (XIV Olimpiada Matematyczna).
W 1968 rozpoczął pracę na tymże Wydziale w Katedrze Analizy Matematycznej. W 1970 roku został przeniesiony do nowo utworzonego Instytutu Mechaniki UW, który w 1987 roku przemianowano na Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki. W Instytucie tym pracował nieprzerwanie do 1995 roku a w latach 1984-87 był jego wicedyrektorem.

W 1993 roku podjął pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), w Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska. W 1995 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym SGGW a w 2011 profesorem zwyczajnym. W latach 2000-2002 był kierownikiem Katedry Budownictwa i Geodezji, 2002-2004 prodziekanem ds. nauki Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska. W latach 2002 - 2012 był kierownikiem Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych SGGW.

Działalność naukowa :

·         1974; stopień doktora nauk matematycznych, Uniwersytet Warszawski.
Praca została nagrodzona przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki nagrodą III stopnia.

·         1990; stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej.

·         2009; tytuł profesora nauk technicznych.


Jest autorem około 180 prac. Wykaz ważniejszych z nich zamieszczono w spisie publikacji.

Był promotorem w trzech przewodach doktorskich: dra inż. Marcina Piwowarskiego (2006 rok), dra inż. Jarosława Zielińskiego (2007 rok) - praca wyróżniona i dra inż. Tomasza Jurczaka (2011 rok)- praca wyróżniona.


Współpracuje z wieloma redakcjami czasopism naukowych i popularno – naukowych. Jest członkiem rad programowych bądź redakcyjnych:

·         Acta Scientiarum Polonorum,

·         Вісник Дніпропетровського Yніверситету,

·         Challenges of Modern Technology,

·         Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU),

·         Journal of Theoretical and Applied Mechanics,

·         Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .


Od 2002 roku organizuje konferencje krajowe Inżynierskie i przestrzenne aspekty kształtowania obszarów niezurbanizowanych, (21 – 22.11.2002, Warszawa – Rogów, 16 – 18.09.2004, Warszawa, 15 – 17.10.2007, Warszawa – Rogów, 18 - 20.10.2010, Warszawa). Kolejna konferencja jest planowana pod zmienionym tytułem Aktualne problemy budownictwa, w czerwcu 2014 roku.
Od wielu lat jest uczestnikiem i współorganizatorem (w 1997 roku) oraz organizatorem (w 2005 roku) międzynarodowych polsko – ukraińskich konferencji Current problems of mechanics of nonhomogeneous media. Konferencje odbywają się co dwa lata na przemian w Polsce i na Ukrainie.
Był współprzewodniczącym II Polskiego Kongresu Mechaniki, który odbył się w Poznaniu w 2011 roku. Jest członkiem Komitetu Stałego III Polskiego Kongresu Mechaniki, planowanego w 2015 roku w Gdańsku.

W latach 2000 - 2006 był Sekretarzem Generalnym, a w latach 2007 - 2011 Prezesem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS).

 

W obszarze działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na obu wydziałowych kierunkach studiów - Budownictwie i Inżynierii Środowiska.

Wykaz prowadzonych przedmiotów obejmuje; mechanikę ogólną, wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli, teorię sprężystości, konstrukcje cienkościenne, teorię płyt oraz metody komputerowe. Do większości tych przedmiotów opracował programy wykładów i ćwiczeń.
Do góry